Sûre-i Haşr, Medine'de nâzil olmuştur. 24 âyettir. Kelimeleri 445 kelimedir. Harfleri ise, 1913 harftir.

Haşr, sürülme anlamına gelmektedir. Sûreye isim olan sürülme hâdisesi şöyledir. Medine’nin yerlisi olan, Medine’de yaşayan yahûdî kabilelerden Nadir oğulları, İslâm’a karşı amansız düşmanlıklarını devam ettirdiler. Hz. Peygamber bunları toplu hâlde Medine’den sürüp çıkardı. Haşr Sûresi, bu konuyu işlediği için “Haşr Sûresi” adını almıştır.

Fazileti: Haşr Sûresi, “Müsebbihât - Tesbihli” beş sûreden 2.ncisidir. Fazileti ile ilgili Hadîs Tesbihli sûrelerden l.nci sûre olan “Hadîd” Sûresi’nde açıklanmıştır. Hadîs metni oraya bakılabilir.

Haşr Sûresi, herhangi bir hâcet için okunur. Şöyle ki, bir hâceti (dilek ve muradı) olan kimse, 3 kere bu sûreyi şerife’yi okur. Bunun hürmetine hacetinin kabülü için Cenâb-ı Allah’a dua eder ve duası kabul olur. Ve haceti' gerçekleşir biiznillâhi Teâlâ.

Ayrıca Haşr Sûresi’nin son âyetlerinin fazileti de çok büyüktür. Çünkü bu son âyetlerde Cenâb-ı Allâh’m güzel isimlerinden bir çok îsm-i İlâhîsi bulunmaktadır. Faziletinin büyüklüğü ve okumadaki sevâbının çokluğu bu mübârek isimlere dayanmaktadır.