Hz. Ebûbekris’Sıddîk (r.a.), Hz. Peygamber Aleyhisselâm’a şöyle ricada bulunmuştu:

"-Yâ Resûlallah! Bana bir dua öğret ki, onunla namazlarımda ve evimde dua edeyim demişti.

Bunun üzerine Hz. Peygamber (Aleyhisselâm) şu duâyı okuması için Hz. Ebû Bekir’e emir ve tavsiyede bulunmuştur. Duâ budur:

“Allâhümme innî zalemtü nefsî zulmen kesîren ve lâ yağfirüzzünûbe illâ ente fağfırlî mağfıraten min indike verhamnî inneke entelğafûrurrahîm.

Mânâsı: “Allah’ım! Ben kendi nefsime zulmettim. Allah’ım, günâhları ancak ve ancak sen affedersin, senden başka hiç kimse günâh affedemez. Allah’ım, günâhlarımı bağışla, bana merhamet eyle. Şübhesiz bağışlayan “Ğafûr”, merhamet eden, acıyan “Rahîm” ancak sensin.”

Ey Hakk Yolcusu! Bu duâ okunması gereken mağfiret duâlarındandır. İnsan, her zaman bilerek veya bilmeyerek hata ve kusur işleyen bir kul olduğunu düşünmelidir. Durum böyle olunca duâlarımızın önemi anlaşılmış demek olur.