Bismillâhirrahmânirrahîm, Lâ ilâhe illallâhul melikül hakkul mübîn. Lâ ilâhe illâhul hakemül adlül metîn. Rabünâ ve rabbü âbâine'l evvelîn. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimin. Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümît ve hüve hayyül lâ yemûtu edeben biyedihil hayru ve ileyhil masîr ve hüve alâ külli şey'in kadir ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Lâ ilâhe illallâhu şükran linîmetihî. Lâ ilâhe illallâhu ikrâran bi rübûbiyyetihî ve sübhânallâhi tenzîhen li azametih. Es'elükellâhümme bi hak- kısmikel mektûbi alâ cenâhı Cibrîle aleyke yâ Rabbi. Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı Mîkâîle aleyke yâ rabbi. Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ cebheti Isrâfıle aleyke yâ rabbi. Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffı Azrâile aleyke yâ rabbi.

Ve bihakkısmekillezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rabbi. Ve bi hakkısmike ve esrâri ibâdike aleyke yâ rabbi. Ve bi hakkısmikellezî temme bihil İslâmü aleyke yâ rabbi.

Ve bihakkısmikellezî telekkâhu Âdemü lemmâ lıebeda minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehu ılcyke yâ rabbi. Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî Şîtü aleyke yâ rabbi. Ve bi hakkısmikellezî kavveyte l>ihî hame-letel arşi aleyke yâ rabbi. Ve bihakkısmikel mektûbi fı't Tevrâti ve’l İncîli ve'z Zebûri ve'l Fuıkâni üleyke yâ rabbi.
Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rabbi. Ve bihakkı temâmi kelâmike ;ıleyke yâ rabbi. Ve bihakkısmikellezî nâdâ-ke bihî Ibrâhîmü fecealten nâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rabbi. Ve bihakkısmikellezî nâdâke Bihî İsmâîlü fe necceytehû mine’z zebhı aleyke yâ rabbi.
Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî İshâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rabbi. Ve bihakkıs- mikellezî nâdâke bihî Hûdü aleyke yâ rabbi. Ve bi hakkısmikellezî deâke bihî Yâkûbu fe radedte aleyhi basarahû ve veledehû Yûsufe aleyke yâ rabbi. Ve bihakkıs-mikellezî nâdâke bihî Dâvûdıı fe cealtehû lıalîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rabbi.
Ve bihakkısmikellezî deâke bihî Süleymânu fe a'teytehû’l mülke fil ardı aleyke yâ rabbi. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî Eyyûbu fe necceytehû minel gammillezî kâne iThi aleyke yâ rabbi. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsâ b. Meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rabbi.
Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî Mûsâ lemın. hâtabeke ala't Tûıi aleyke yâ rabbi. Ve bi h;ık kısmikellezî nâdetke bihî Âsiyetü'mra'etü Fir'avne l<j razaktehe'l cennete aleyke yâ rabbi. Ve bi hak kısmikellezî nâdâke bihî Benû İsıâîle lemmâ câvezu’ bahıa aleyke yâ rabbi.
Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî Muhammc- dün sallalâhu aleyhi ve selleme yevmel gâri fe ncc ceytehû aleyke yâ rabbi. İnneke ente'l kerîmü’l kebîı Hasbünallâhu ve ni'me'l vekîl.
Ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alü âlihî ve sahbihî ve sellem.