Okunuşu: “İnne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn. Lâ şeıîke lehu ve bizâlike iiminü ve ene evvelül müslimîn.”

Manası: “Gerçek ki, benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı, şeriki ve benzeri yoktur. Ben onunla emrolundum ve ben müslüman olanların ilkiyim.”

Okunuşu: “Rabbi edhilnî müdhale sıdkın ve ahricnî mührace sıdkm vec’al lî min ledünke sültânen nasîren.”

Manası: “Ey Rabbim! Beni takdir ettiğin yere gönül rahatlığı ve selâmetle girmek nasip eyle.

Oradan gönül rahatlığı ve selâmetle çıkmak nasip eyle. Sen bana tarafından yardımcı bir kuvvet ihsan eyle."

Açıklama: Bu âyetteki duâ yine Resulullah efendimize emredilen bir duâdır.

Okunuşu: “Rabbi immâ türiyennî mâ yûadûn. Rabbi felâ tec’alnî fî kavmizzâlimîn.”

Manası: “Ey Rabbim! Şayet onlara vaad olunan azabı bana mutlaka göstereceksen, beni o zâlim kavmin arasında bulundurma, ey Rabbim!”

Açıklama: Bu duâ Hz. Peygamber Efendimizin yaptığı duâlardandır.

Hz. Peygamber Efendimize ve Kurân’a karşı çıkan kafirlerin isyanından ve küfürlerinden başlarına bir belâ geleceğini düşünen Hz. Peygamber Efendimiz, bu duâ ile kafirlere gelecek olan belâ ve musibetin kendilerine bir zarar vermesi için kendisine düşen vazifeyi yapmış oluyor.

Okunuşu:

“Rabbi eûzü bike min hemezâtiş’-şeyâtîn. Ve eûzü bike Rabbi en yahdurûn.”

Manası:

“Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey rabbim! Onların yanında bulunmalarından da sana sığınırım.” Müminûn suresi.

Okunuşu: “Rabbiğfır verham ve ente hayrur râhimîn.”

Okunuşu: “Rabbi’gfîr verham ve ente hayru’r râhimîn.”

Manası: “Ey Rabbim! Ümmetimi affedip bağışla. Ümmetime merhamet eyleyip esirge. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.”

Açıklama: Allahü Teâlâ, Peygamberimize emretmiştir ki, bu duâyı ümmeti için yapsın.

Cenab-ı Hak şöyle buyurmuş: “Ey Resûlüm! Ümmetin için şöyle duâ et:

“Ey Rabbim! Ümmetimi affet, onları bağışla. Ümmetime merhamet eyleyip esirge. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.”

Evet, Kur’ân-ı Kerim Hz. Peygamberin Ümmeti için bu şekilde duâ etmesini emir buyurmaktadır.

Okunuşu: “Hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hû aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm.”

Manası: “Bana Allah yeter. O’ndan başka kendine ibâdet edilecek hiçbir ilâh yoktur. Ben ancak O’na güvenip bağlandım. Ve O büyük arşın Rabbi’dir.”

Açıklama: Ayet-i kerimede bildirilen bu duâ da Hz. Peygamber Efendimizin dilinden dökülen ve Allah tarafından okuması emredilen bir duâdır.

“Ey habibim! Ey Resulüm! Eğer senden yüz çevirirlerse, sana imân etmezler ve senin emirlerini dinlemezlerse şöyle de: “Bana Allah yeter. Her işime Allah kâfidir.” O benim her işimi görür. Her hususta yardımcı ve koruyucu olmak bakımından bana kafidir. “O’ndan başka ilâh yoktur.”

Okunuşu: “Semi’nâ ve ata’nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr.”

Manası: “Biz, duyup işittik ve itaât ettik. Ey Rabbimiz, affını, mağfiretini dileriz. Dönüş, ancak ve ancak sanadır.”

Okunuşu:

“Rabbena lâ tüâhiznâ in nesînâ ev ahta’nâ. Rabbenâ velâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû alellezîne min kablinâ. Rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih. Ve’fü annâ, vağfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensumâ alel kavmil kâfirîn.”

Manası:

“Ey Rabbimiz! Unuttuk yahut elimizde olmayarak yanıldıysak bizi ondan hesaba çekme.

Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin (verdiğin musibetler gibi,bize ağır yük (musibet) yükleme.

Ey Rabbimiz! Güç yetiremiyeceğimiz şeyi bize yükletme, bizden çıkan günahları affet, bizi affedip bağışla. Bize merhamet edip esirge. Sen mevlamız, yadımcımızsm. Kâfirler topluluğu üzerine bize zafer ve yardım ihsan buyur.”

Okunuşu: “Rabbenâ innenâ âmennâ fagfirlenâ zünûbenâ ve kınâ azâbennâr.”

Manası: “Ey Rabbimiz! Biz inanıp imân ettik. Bizim günahlarımızı affedip bağışla ve bizi cehennem azabından koru.”