Okuduğunu anlamakta güçlük çekenler, öğrendiklerini çabuk unutanlar ve derslerinde başarılı olamayan talebeler için aşağıda rakamlarla ayrılan terkîblerden herhangi biri okunur. Bi-iznillâhi Teâlâ te'sîri görülür.

1-Güneş doğmadan önce, 1 bardak suya 786 kere "Bismi'llâhi’r-Rahmâni'r-Rahîm" okunup, içilir. Aynı şekilde 7,11, veya 21 gün devam edilir.

2-Perşembe günü Sabah Namazından sonra, 1 bardak suya aşağıdaki âyet-i kerîmeler okunup, içilir.

Elif, Lanı, Mim Zâlike’l-Kitabü lâ raybe fih, lıüdeıı lil-müttekîn. Ellezîne yü’ıninûne bi’l-ğaybi ve yükîmüna’s-salâte ve mimmâ razaknâhüm yünfikûn. Ve'llezîne yü’minûne bimâ ünzile ileyke vemâ ünzile min kablike ve bi'I-âhîrati hüm yûkinûn. Ülâike alâ hüden min Rabbihim ve ülâike hümü'l-müflihûn."

3- Günün herhangi bir saatinde, 1 bardak suya aşağıdaki âyet-i kerîmeler okunup, içilir.

Eûzü bi’llâhimine’ş-şeytâni’r-racîm Bismi'llâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

"Nûn ve'l-kalemi ve mâ yesturûn. Mâ ente bini’meti rabbike bi-mecnûn. Ve inne leke le-ecran ğayra memnûn. Ve inneke le'alâ hulükın azîm. Fesetübsiru ve yübsırûn."

4-Her gün, “Bürûc (ve’s-semâi zâti'l-bürûc...) ve "A'lâ (Sebbihisme Rabbike'l-a'lâ...)” sûreleri okunur.

5-2 çorba kaşığı süzme bal ile 2 çorba kaşığı toz şeker karıştırıldıktan sonra üzerine 2 tatlı kaşığı kaynamış süt dökülüp, yoğurulur. Sonra üzerine,

» 1 kere, Fâtiha (Elhamdü lillâhi...)

» 1 kere, Mülk (Tebârekellezî...)

» 1 kere, Haşr (Sebbeha lillâhi...)

» 1 kere, Vakıa (İzâ vâka'ati'l-vâkı'atü...)

Sûreleri okunur. Daha sonra, her rek'âtında 100 Fâtiha ve 100 İhlâs okumak sûretiyle, 2 rek’ât namaz kılınır. Sonra duâ edilip, süt, bal, şeker karışımından yapılmış mâcun yenir.

6-Bir bardak suya "Ankebût sûresi” okunup, içilir.

7-Ders çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki âyet-i kerîmeler okunur.

Eûzü bi’llâhimine’ş-şeytâni’r-raîm Bismi'llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

"Kâle Rabbi’ş-rah lî sadrî ve yessir lî emrî vahlü'l-ukdeten min lisanî yefkahû kavlî.”

Sonra aşağıdaki dualar okunur.

"Lehüm dârü's-selâmi inde Rabbihim ve hüve ve-liyyühüm bimâ kânu ya'melûn."

"Allâhümmeftah aleynâ hikmeteke venşür aleynâ rahmeteke yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm."

8- Aşağıdaki duâlar sabah-akşam 3'er kere okunur.

"Yâ tâmmü felâ tesfü'l-elsünü külle Celâli mülkihî ve izzihî."

"Allâhümme innâ nes'elüke yâ men lehü'l-cûdü ve'l-keremü. Ve yâ men bi-fadlihî yes'udü'l-ümemü. Ve yâ men hüve kâşifü'ddurri ve’I-elemi. Ve yâ men lehû beytü’I-haremi. Ve yâ men halaka'l-levhe ve'l-kaleme. Ve yâ men yerzuku’l-a’rabe ve'l-a'ceme. Ve yâ men kâbele’t-tevbete ve'n-nedeme. İşrah lî sadrı ve fehhimnî te’vile'l Kur'ân-il-azîm. Verzuknî ilmen nâfıan ve ekrimnî bil-fehmi ve’l-hıfei yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm. Birahmetike yâ er-hame'r-Rahîmîn."

9- Aşağıdaki dua, her gün 20 kere okunur.

"Sübhâneke yâ Rabbe külli şey'in ve vârisehû ve râzikahu."

10- Aşağıdaki dualar, her zaman okunur.

"Yâ allâme’l-ğuyûbi felâ şey’e yefûtühü min ilmihî ve lâ yeûdühü."

"Allâhümme innî es'elüke ilmen nâfıan ve rızkan vâsiân ve şifâen min külli dâin ve sakemin.”

"Hüvellezi lâ ilâhe illâ Hüve’l-Alîmü’l-Allâmü'l-ğuyûb. El-Hakîmü’l-Habîr. El-Hâfizü'l-Rakîb. El-Mübinü’l-Hâdi."

11- Aşağıdaki dualar, 1 bardak suya 7'şer kere okunup, içilir.

Bismi’llâhi’r-Rahmâni'r-Rahîm

"Fefehhemnâhâ Süleymâne ve küllen a’teynâ hükmen ve ilmen ve sehharnâ mea Dâvûde’l-cibâle yüsebbihne ve't-tayre ve künnâ fâilin. Allâhümme zidnî ilmâ.”

"Allâhümme nevir bi’l-kitâbi basarî ve kavvi bihî sem'î ve basarî ve fehmî ve'r-zuknî tilâvetehü â’nâe'l-leyli ve etrâfe’n-nehâri ve zidnî ilmen ve îmânen.”

"Allâhümme ahricnâ min zulûmâti'lfehmî ve ekrimnâ bi-nûri’l-fehmi. Allâhümmeftah aleynâ ebvâbe fadlike ve yessir aleynâ hazâine rahmetike.”

12- Aşağıdaki duâlar her zaman okunur.

"Rabbî zidnî ilmen ve fehmen ve îmânen."

"Rabbî zidnî ilmen Rabbî heblî hükmen ve elhikni bi's-sâlihîn."

"Ve kul Rabbî zidnî ilmen."

Eûzü bi’llâhimine’ş-şeytâni’r-racîm Bismi’llâhi'r-Rahmâni’r-Rahîm.

Yâ Kayyûm felâ yefûtü şey'ün min ilmihî velA yeûdûhû.

AYRICA: Gece yarısından sonra, sakin bir köşede, hulûs-u kalp ile 100 kere "Er-Rahmânü er-Rahîmü” denir.

Vakit buldukça;

"Yâ âlîm, yâ Hakem, yâ Hakûn, yâ Habîr, yâ Mübîn, yâ Hâdî, yâ Âdil, yâ Kayyûm, yâ Allâme'l-ğuyûb" okunur.

13- Sabah Namazından sonra 40 gün, 21 kere aşağıdaki dua okunur.