1-Sabahın erken saatinde işe başlamak.

Aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm Efendimiz;

- "Allâh'ım, ümmetimin sabahleyin işlerine bereket ihsân et” buyurmuştur.

2-Ana-baba, akraba ve dostları ziyaret etmek.

Nisâ' sûresi’nin l’inci âyet-i kerîmesi'nde;

"... Allâhü Teâlâ'dan ve akrabalık bağlarını koparmaktan çekinin..." buyurulmuştur.

Zenginlik mal çokluğunda değil. Lâkin zenginlik, gönül zenginliğindedir. (Hadîs-i şerif)

Rasûlullâh salla’llâhu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle buyurmuştur:

-"Her kim ömrünün uzun ve rızkının genişliğinden sevinç duyarsa, anasına ve babasına itâat ve akrabâlanna iyilikte bulunsun.”

3-Sadakayı muhtaç olanlardan esirgememek.

Aleyhi's-salâtü ve’s-selâm Efendimiz şöyle buyurmuştur:

-"Hiçbir kulun malı, sadaka vermekten dolayı eksilmez. Kuyunun suyu çektikçe arttığı gibi, mal sadaka verdikçe artar.”

-"Zekâtını vermekle mallarınızı koruyunuz."

-"Sen, Allâh rızası için âilene ve muhtâçlara ver ki, Allâhü Teâlâ da sana versin.”

Muhtaçtan kasıd "dilenci” değildir. Hakîkaten muhtâç olduğu halde kimseye el açmayandır. İşte, bu türlü fakirleri arayıp bulmak ve onlara yardım etmek gerekir.

4-Ticâret, zirâat ve sanâyi'e önem vermek.

Rasülullah salla’llâhu aleyhi ve sellem Efendimiz;

-"Rızk on kısımdır. Dokuzu ticârette, biri de zirâattedir” buyurmuştur.

Kul, kendisine uygun olan işi meşrû yollardan arayıp, bulmalıdır.

5-Sabah uykusunu terk etmek.

Rasûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem Efendimiz;

-"Sabah uykusu rızka mâni’ olur” buyurmuştur.

6-Yalan yere yemin etmemek.

Rasûlullah salla’llâhu aleyhi ve sellem Efendimiz;

-"Yalan yere yemin, mal ve sermâyeyi mahv eder ve memleketleri harâbeye döndürür” buyurmuştur.

7-Ribâdan kaçınmak.

Allâhü Teâlâ Hazretleri şöyle buyurmuştur:

"... Allâh, fâizi mahveder, sadakaları artırır..." [Bakara sûresi; 276)

“İnsanların malları içinde, artması için verdiğiniz faiz malı, Allah katında artmaz...” (Rûm sûresi; 39}

Rasûlullah salla'llâhu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle buyurmuştur:

-"Faiz başlangıçta çoğalır gibi görünürse de, neticesi azlıktır. Malı mahv eder ve mahrûmiyeti celb eder."

8-Hile yapmamak

Mutaffıfîn sûresi'nin l'inci âyet-i kerîmesi’nde;

"Ölçü ve tartıda hîle yapanların vay hâline!" buyrulmuştur.

Aleyhi’s-salâtü ve's-selâm Efendimiz de şöyle buyurmuştur:

-"Ölçü ve tartıda hîle yapan milletin rızkını Cenâb-ı Hakk muhakkak keser."