Menu
Your Cart

Blog RSS Feed

14 Jul El-Evvelü Anlamı
0 192
Varlığının evveli olmayan. O her şeyin yaratıcısı olması ile evveldir.Allah Teâlâ için asla başlangıç düşünülemez. O'na evvel demek, İkincisi var demek değil, kendisinden başka bir varlık sahibi yok d..
13 Jul El-Müahhıru Anlamı
0 122
İstediğini geride bırakan, arkaya koyan, hikmeti gereği tehir edilmesi gerekenleri erteleyen. Bazı fiilleri bazısının gerisinde bırakan. O dilediği kimseyi dilediği kimsenin ardında bırakır.Cenab-ı Ha..
12 Jul El-Mükaddimü Anlamı
0 69
Kendi iradesi ile bazı şeyleri bazısı üzerine tercih eden.Bu ism-i şerif Cenab-ı Hakk'ın variığını isbat etmek için kâfidir. Yani kâinat yaratılırken hepsi birbirine eşit, hepsi bir derecede idiler. B..
09 Jul El-Muktediru Anlamı
0 59
Mutlak gücün ve kuvvetin sahibi olan.Her şeyin üstünde mutlak gücün sahibi Allah Teâlâ'dır.Allah Teâlâ Kur'an-ı Kerim'de:"Kâfirler, tarafımızdan gönderilen âyetlerimizin hepsini kabul etmeyip yalanlad..
07 Jul El-Kadiru Anlamı
0 53
Kudret sahibi, her şeye gücü yeten.İnsan kâinatta bulunan birçok şeye muhtaç ve onlarla alakadardır. İhtiyacı kâinatın her tarafına dağılmış bulunmaktadır. Arzuları ebede kadar uzanmıştır. İnsanoğlu b..
06 Jul Es-Samed Anlamı
0 41
Her şey kendine muhtaç olup, kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan.Allah Teâlâ hiçbir şeye muhtaç olmadığı gibi hazinesinden hiçbir şeyin eksilmesi de mümkün değildir.Her isteyenin ihtiyacını veren O'dur..
05 Jul El-Vahıdü/El-Ehadü Anlamı
0 40
Mâhiyet ve kemal sıfatlarında ortağı bulunmayan, Zat'ında ve sıfatında bir olan.Yine Bediüzzaman Hazretleri'ne kulak verelim:"Şu kelimede şifalı, saadetli bir müjde vardır. Şöyle ki: Kâinatın ekse..
02 Jul El-Macidü Ne Demek
0 70
İn'am ve ihsanı sonsuz olan.O, kullarına sonsuz ihsanda bulunduğu halde verdiklerini hiç bir zaman başa kakmaz. Kullarından cömert olanları sever. Cimrileri sevmez. Allah için ihsanda bulunanlar hak..
01 Jul El-Vacid Ne Demek
0 63
Asla fakir olmayan, zengin olan. Her şey kendisine muhtaçtır, kendisi her şeyden müstağni, zengindir.Allah Teâlâ hiç bir şeye muhtaç değildir. İrade ettiği şeyin meydana gelmesi "ol" emrine bağlıdır.B..
30 Jun El Kayyüm Anlamı
0 130
Bütün eşya ancak O'nun varlığı ile kâim olur."Ey nefis, seni tutup düşmekten koruyan Allah'a dayan. Mevcudiyetinden dokuz yüz doksan dokuz parçası O'nun uhdesindedir. Senin elinde yalnız bir parça kal..
29 Jun El-Hayy Anlamı
0 94
Hayatı ezeli ve ebedi olan, ölmeyen diri.En küçük zerreden tutun da en büyük kürrelere kadar her mahluk, yaşamasını Cenab-ı Hakk'ın (EI- Hayy) isminden gelen feyiz ve enerji ile sürdürmektedir. O'ndan..
28 Jun El-Mümiyt Anlamı
0 121
Ömrü sona erip eceli geleni öldüren.Yine Bediüzzaman Hazretlerini dinleyelim:"Mevti veren O'dur. Yani hayat vazifesinden terhis eder, fani dünyadan yerini tebdil eder, külfet- i hizmetten azat eder. Y..
Gösterilen: 1 ile 12 arası, toplam: 397 (34 Sayfa)