Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm Bism llâhirrahmânirrahîm

Elhamdü lillâhi Rabbi’l âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidirâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.

Ey kâinatın yjgane sahibi hakikisi olan Ulu Allah. Yâ Hannânü yâ Mennân! Cümlemize mededü inâye ve hutfü hidâ/et ihsan eyleyüp tevfikâtı Sübhânisine mazhar eyleye!

Sakal bırakan şu muhterem kardeşimizin (veya kardeşlerimizin) sakallarını mübârek eyle!

Daha nice sünnetleri icrâ ve ihya etmek bu kardeşlerimize ve cümlemize nasîbii müyesser eyleye!

Cenâb-ı Hak bu kardeşimizin dünyevî ve uhrevî cümle müşkilâtlarım hallü âsân eyleye. Sakalın şerefini ve değerini koruyup sakala dil uzattıracak kötü amellere düşmekten muhafaza eyleye. Kâbe’ye varıp o yüce makamlara yüzünü gözünü zemzemle yıkayıp sakalını sevgili Peygamberimiz’in ravzasımn eşiğine sürüp de nurlanmayı nasîbü müyesser eyleye.

Yâ Rab!... Bizi her türlü murad ve dileklerini lutfıyle ihsan eyleye. Vücuduna sıhhat, ömrüne bereket, rızkına genişlik, iki cihanda saâdet ve selâmetler ihsân eyleye. Karada, denizde ve havada bulunan bütün Ümmet-i Muhammed’e yardım eyleyüp cümlesini dâreyn saâdetine nâil eyleye.

Sübhâneke Rabbike Rabbi’l İzzeti ammâ yesıfun ve selâmün ale ’l mürselîn. Vel hamdülillâhi Rabbi’l âlemînel Fâtiha.