Sinir ve rûh hastalıkları için: aşağıda rakamlarla ayrılan telkihlerden herhangi biri, her gün 3,7 veya 11 kere okunursa, Allâhü Teâlâ Hazretleri’nin izniyle bütün şikâyetler yok olur.

1- "Âyetü’l-Kürsî" ve "Âmene'r-Rasûlü" okunur.

(ÂYETÜ'L-KÜRSÎ)

Eûzübi'llâhimine’ş-şeytâni'r-racîm

Bîsmi'llâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

‘ "Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve'l-Hayyü'l-Kayyûm. Lâ te'hhuzühû sinetün velâ nevm. Lehû mâ fi's-semâvâti

ve mâ fîl'ard. Menzellezî yeşfe'u indehû illâ bi-iznih. Ya’lemü mâ beyne eydflıim ve mâ halfehüm velâ yühîtûne bişey'in min-ilmihî illâ bimâ şâ'. Vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve'l-ard. Velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve Hüve'l-Aliyyü’l-Azîm.”

(ÂMENE’R-RASÛLÜ)

Bismi'llâhi'r-Rahmâni’r-Rahîm.

“Âmene'r-rasûlü bimâ ünzile ileyhi mi'n-Rabbihî ve'l-mü'minün. Küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülih. Lâ nüferriku beyne ehadin mi’n-rasulih. Ve kâlü semi’nâ ve eta'nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileyke'l-masîr. Lâ yükellifu'llâhu nefsen illâ vüs’ahâ. Lehâ mâ kesabet ve aleyhâ me’k-tesebet. Rabbenâ lâ tüâhiznâ in nesînâ ev ahta'nâ, Rabbenâ velâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehû ale’l-lezîne min kablinâ, Rabbenâ velâ tühammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih. Va’fu annâ, vağfir lenâ, ve’r-hamnâ. Ente Mevlânâ fe’n-surnâ ale'l-kavmi'l-kâfirîn."

2-Sıkıntı ve kederden kurtulmak için aşağıdaki dua okunur.

"Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn."

3-Tâ-hâ sûresinin 37,38 ve 39. Âyet-i kerîmeleri okunur.

Bismi'llâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

"Ve lekad menennâ aleyke merreten uhrâ. İz evhaynâ ilâ ümmike mâ yûhâ. Emkzi fihi fittâbuti fakzi fihi fi'l-yemmi felyülkıhilyemmü bissâhili ye’huzhû adüvvün li ve adüvvün lehû ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li-tusne’a alâ aynî.”

4-Aşağıdaki duâ okunur.

"Lâ ilâhe illa'llâhü'l-Azîmü’l-Halîm. Lâ ilâhe illa'llâhü Rabbü’l-Arşi’l-Azîm. Lâ ilâhe illa'llâhü Rabbü's-semâvâti ve’l-ardı Rabbü’l-arşi'l-Kerîm."

5-Aşağıdaki duâ okunur.

"Hüve'l-Evvelü ve'l-Âhirü ve’z-Zâhirü ve'l-Bâtınü ve Hüve bi-külli şey'in Alîm."

6-Aşağıdaki duâ okunur.

Bismi'llâhi’r-Rahmâni'r-Rahîm.

"Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-Aliyyi'l-Azîm."

7-Akşam Namazından sonra 21 kere "Yâ Musavvir" denir.

8-Her gün 77 defa "Yâ Hasîb" denir. Bu zikre, bir Perşembe günü başlanıp gelecek Çarşamba akşamına kadar devam edilir.

9-Aşağıdaki duâlar okunur.

"Tevekketlü ale'l-hayyi'llezî lâ yemût, ve'l-hamdü lil-lâhillezî lem yettehiz veleden ve lem yekûn lehû şerîkün fi'l-mülki ve lem yektin lehû veliyyün mine'z-zülli ve kebbirhu tekbîrâ."

“Allâhümme innî abdüke ve’bnü abdike ve’bnü ümmetike, nâsıyyetî bi yedike mâmin fîyye hükmüke adlün fîyye kadâüke es'elüke bi-külli ismin hüve leke semmeyte bihî nefseke ev enzeltehû fî kitâbike ev allemtehû ehaden min halkıke ev este’serte bihî fî ilmi'l-ğaybi indeke en tec’ale'l Kur’âne rabîe kalbî ve nûra basarî ve cilâe hüznî ve zehâbe hemmî ve gammî."

10- Aşağıdaki duâ okunur.

"Lâ ilâhe illallâhu kable külli şey'in ve lâ ilâhe illâllâhu yebkı Rabbunâ ve yefiıâ küllü şey'in."

11- Aşağıdaki duâ okunur.

"Yâ Allâhü'r-Rakîb-ül-Hafîz-ür-Rahîm, Yâ Allâhü'l-Hayy-ül-Halîm-ürAzîm-ür-Râûf-ül-Kerîm. Yâ Allâhü'l-Hayy-ül-Kayyüm-ül-Kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hülle beynî ve beyne adüvvî."

12- Aşağıdaki terkîb okunur.

» 1000 kere: "Bismi'llâhi’r-Rahmâni'r-Rahîm."

» 1000 kere: "Fâtiha (Elham)

»1000 kere; "Lâ ilâhe illâ'llâh Muhammedü'r-Rasûlü'llâh."

» 1000 kere; "Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrâhime inneke hamîdün mecîd."

"Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrâhime inneke hamîdün mecîd."

13- Aşağıdaki duâ okunur.

"Allâhümme ente'l-Melîkü'l-Hakku'l-mübîn, Muhammedü'n-Rasûlu'llâhi sâdıku'l-va’di'l-Emîn. Ve leke'l-mülkü ve’l-hamdü tuhyî ve tumîtu ve ente hayyun lâ-temûtu bi-yedike'l-hayru inneke alâ külli şey'in Kadîr, ve’c-alnî ani'l-belâ-i ve'l-kadâi bi-hayr, Ve'h-faznî mine'n-nefsi ve'ş-şeytâni ve’l-a'dâi bi-hakkı sûret-i Yâsîn ve’l-Kur’âni'l-hakîm yâ erhame'r-Rahîmîn. Sübhâne'l-müferrici an külli mahzûnin, sübhâne’l-müneffisi an külli medyûnin, sübhâne men ceale hazâ'inehü beyne’l-kâfî ve'n-nûn. İnnemâ emruhû izâ erâde şey*en en-yekûle lehû kün feyekûn, fesübhâne'llezî bi-yedihî melekûtu külli şey’in ve ileyhi turce’ûn ve salla'llâhu alâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn."

14-Bir bardak suya 132 kere aşağıdaki duâ okunup, içilir.

"Rabbî enni meseniyed duru ve ente er-Hamü'r-Rahîmîn."

15-Aşağıdaki duâ okunur.

"Allâhümme innî eûzü bike mine'l-hemmi ve’l-hazâni ve eûzü bike mine’l-aczi ve'l-keseli ve eûzü bike mine'l-cübni ve'l-buhli ve eûzü bike min ğalebeti’d-deyni ve kahri’r-ricâli."

16-Rûh ve akıl hastalarına, aşağıdaki âyet-i kerîmelerin hepsi okunur:

Fâtiha sûresi; Bakara sûresi nin 1,2, 3, 4, 123, 124, 255,284,285 ve 286'ncı âyetleri; Âl-i İmrân sûresi'nin 1 ve 18’inci âyetleri; A’râf sûresi'nin 54'üncü âyeti; Mü’minûn sûresi’nin 115, 116 ve 118'inci âyetleri; Cinn sûresi'nin 3'üncü âyeti; Saffât sûresi’nin ilk 10 âyeti; Haşr sûresi’nin ilk 3 âyeti; İhlâs, Felâk ve Nâs sûreleri.

17-Sağ el göğsün üstüne konup, aşağıdaki sûre 7 kere okunur.

"Elem neşrah leke sadrek. Ve vada’nâ anke vizrek. Ellezî enkada zahrek, Ve refa’nâ leke zikrek. Feinne me’arusri yüsren. înne me'al usri yüsren. Feizâ ferağte fensab. Ve illâ Rabbike ferğab."